Montáž z hľadiska zákona č. 8/2009 Z. z.

30.09.2012 15:04

Denné svietenie

Postupné zavádzanie celoročného svietenia v jednotlivých krajinách EU núti vodičov mať rozsvietené svetlá. Bežné stretávacie svetlá nie sú veľmi vhodné na celoročné svietenie. Hlavné nevýhody sú prehrievanie svetlometov v letných mesiacoch, zvýšená spotreba pohonných hmôt a samozrejme zvýšená spotreba žiaroviek. Ako ideálne riešenie tohto problému sa ukazujú denné diódové svetlá. Obsahujú vysokosvietivé LED diódy s dlhou životnosťou (až 50 000 hodín) a minimálnym odberom elektrickej energie (od 4,4W na jedno svetlo)

Obsahujú modul, ktorý rozsvieti DRL svetlá automaticky po naštartovaní vozidla. Pri rozsvietení parkovacích alebo stretávacích svetiel sa modul DRL svetla vypne.
Tieto svetlá majú rozptýlené svetlo, ktoré netvorí kužeľ (čiže neoslňuje), ale dostatočne zaisťujú základnú podmienku svetiel pre denné svietenie - byť videní. Vysoko výkonné LED svetlá s nízkou spotrebou energie (od 4,4W/1 svetlo), jasné biele svetlo s teplotou 6000K

 

Montáž LED diódových svetiel

Jednou z nových vecí, ktoré zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možnosť používať na vozidlách tzv. denné prevádzkové svietidlá. Podľa § 32ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti, teda spravidla pri povinnom dennom svietení. Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu, slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň.

Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N, nie sú však povinné. Na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité.

Denné prevádzkové svietidlá môžu byť doplnené aj na tie vozidlá, ktoré nimi neboli pôvodne vybavené. Najdôležitejšia je vyrazená značka RL, ktorá určuje schválenie na denné svietenie. Z platných predpisov pre ich montáž okrem iného vyplýva:

  1. Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo montované vo dvojici. Fotometrické vlastnostioboch svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby. Umiestnené musia byť podľa podmienok uvedených na obrázku č. 1.
  2. Svietidlá musia byť schválené a označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky musia mať označenie „RL“.
  3. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť: a) automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora, b) automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia nakrátky interval ako svetelné výstražné zariadenie, c) spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú svietiť obrysové svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla. (Požiadavka sa vzťahuje len navozidlá schválené podľa predpisu EHK č. 48, série zmien 04, účinnej od 7.8.2008, alebo neskoršej. Skôr schválené vozidlá spravidla túto požiadavku takisto spĺňajú, i keď pre ne nie je záväzná).
  4. Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciácha o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou. Ak sa zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta 331,94 eur podľa § 107 ods. 3 zákona a vozidlo v konečnom dôsledku podľa § 24 ods. 3 písm.b) a c) zákona vyradené z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na denné prevádzkové svietidlá.
     

Zdroj: motobanda.estranky.sk