Špecifikácie motorových olejov

28.01.2012 12:11

Viskozita je premenlivá veličina, ktorá je závislá na teplote. Počas činnosti automobilového oleja dochádza okrem iného i k zmenám prevádzkových teplôt. V záujme dobrej účinnosti mazania je, aby sa viskozita oleja menila v závislosti na teplote čo najmenej. Táto závislosť je určená tzv. viskozitným indexom. Čím je tento viskozitný index väčší, tým je závislosť viskozity na zmenách teploty nižšia. Pre charakteristiku viskozitných vlastností motorových olejov sa používa špecifikácia podľa SAE (Society of Automotive Engi­neers, USA). Pre klasifikáciu olejov používa táto norma 6 zimných tried označených číslom a písmenom"W"(z angl. Winter) a 5 letných tried označených číslom.

Zimné triedy: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Hodnota zimného označenia určuje správanie oleja pri nízkych teplotách
(napr. olej SAE 15 W má čerpateľnosť do -35°C)

Letné triedy: 16, 20, 30, 40, 50, 60

Hodnota letného označenia určuje použitie oleja pri letných teplotách.

Pokiaľ je pri označení použitá len jedna trieda, znamená to, že ide o olej jednorozsahový (letný alebo zimný). Keď je použitá kombinácia letnej a zimnej triedy (napr. 5W-40), ide o olej viacrozsahový, resp. celoročný. V súčasnosti sa takmer výhradne používajú motorové oleje viacrozsahové. Pre naše klimatické pásma sú najbežnejšie triedy SAE 15W-40, SAE 10W-40, SAE 5W-40.

 

Klasifikácia ACEA (Association des Constructeurs Européens dAutomobile, EU)

Asociácia európskych konštruktérov vozidiel nahradila v roku 1991 CCMC (Združenie konštruktérov automobilov), ktoré vzniklo ako reakcia na to, že špecifikácia API plne nevyhovuje pre európske typy motory, ktoré sa od amerických konštrukčne líšia. Rozdielne účely použitia motorových olejov sú v európskej klasifikácii ACEA popísané písmenami:

A - motorové oleje pre benzínové motory osobných vozidiel

B - pre maloobjemové naftové motory osobných a dodávkových vozidiel

C - pre naftové motory osobných automobilov s filtráciou častíc vo výfuku

E - pre naftové motory úžitkových vozidiel

 

 • A1 - tzv. kategória pre motorové oleje sporiace palivo, s veľmi nízkou High-Temperature-High-Shear-Viskosity (HTHS, < 3,5 mPa.s). Prednostné viskozitné triedy sú XW-30 a XW-20
 • A2 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje
 • A3 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje s vyššími požiadavkami ako A2. Prekračuje požiadavky ACEA A2 v stratách odparovaním podľa Noacka, v čistote piestov a oxidačnej stabilite.
 • A4 - kategória určená pre vysokovýkonné motorové oleje pre použitie v benzínových motoroch osobných vozidiel s priamym vstrekovaním.
 • A5 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje. Odpovedá ACEA A3, avšak so zníženou HTHS viskozitou. V skúšobnom motore musí byť v zrovnaní s referenčným olejom 15W-40 preukázaná úspora paliva 2,5 %.
 • A7

 

 • B1 - motorové oleje sporiace palivo, s veľmi nízkou High-Temperature-High-Shear-Viskosity (odpovedajúce A1)
 • B2 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje
 • B3 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje. Požiadavky prekračujú ACEA B2 v opotrebovaní vačiek, čistote piesta a vo viskozitnej stabilite pri znečistení sadzami
 • B4 - nová kategória pre naftové motory s priamym vstrekovaním (TDI).
 • B5 - Odpovedá ACEA B4, avšak so zníženou HTHS viskozitou. V skúšobnom motore musí byť v porovnaní s referenčným ole­jom 15W-40 preukázaná úspora paliva 2,5 %.
 • B7

 

 • C1 - trieda od roku 2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah sulfátového popola max. 0,5%. So zníženou HTHS (Ford). ZRUŠENÁ v roku 2021
 • C2 - trieda od roku 2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah síry ≤ 0.3, obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS viskozita ≥ 2,6 a < 2,9 mPas (Peugeot).
 • C3 - trieda od roku 2004 pre naftové motory osobných vozidiel s filtráciou častíc vo výfuku. Obsah síry ≤ 0.3, obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS viskozita ≥ 3.5 mPas 
 • C4 - trieda od roku 2007 pre naftové motory s filtráciou pevných častíc vo výfukových plynoch. Obsah síry ≤ 0.2, obsah sulfátového popola max. 0,5%. HTHS viskozita ≥ 3.5 mPas 
 • C5 - nová trieda od roku 2016 pre naftové motory s filtráciou pevných častíc vo výfukových plynoch. Obsah síry ≤ 0.3, obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS viskozita ≥ 2,6 a < 2,9 mPas
 • C6 - najnovšia trieda od roku 2021 pre naftové motory s filtráciou pevných častíc vo výfukových plynoch. Obsah síry ≤ 0.3, obsah sulfátového popola max. 0,8%. HTHS viskozita ≥ 2,6 a < 2,9 mPas. Vychádza z výkonnostných úrovní stanovených v ACEA C5 a zavádza špecifické testy zamerané na ochranu LSPI a turbodúchadla a nové testy spotreby paliva.

 

 • E1 - neplatná
 • E2 - odpovedá ACEA E2
 • E3 - neplatná od 10/2004
 • E4 - kategória založená na MB 228.5. Bez motorovej skúšky OM 364 A, namiesto toho Mack T8 and T8E, dlhší interval vý­meny oleja, vhodné pre motory EURO III.
 • E5 - neplatná od 10/2004
 • E6 - pre motory s recirkuláciou výfukových plynov s/bez filtrácie častíc so systémami selektívnej katalytickej redukcie, doporu­čené pre motory s filtráciou častíc v kombinácii s bezsírnatou naftou, obsah sulfátového popolu < 1 % (hmot.)
 • E7 - pre motory bez filtrácie častíc - väčšina motorov s recirkuláciou výfukových plynov a väčšina motorov so selektívnou katalytickou redukciou, obsah sulfátového popolu max. 2% (hmot.)

 

Klasifikácia API (American Petroleum Institute, USA)

Triedy API (API = American Petroleum Institute) informujú o amerických požiadavkách a kvalitatívnych kritériách, ktoré moto­rový olej spĺňa. Podľa tejto normy rozlišujeme motorové oleje podľa použitia na oleje pre benzínové motory, označené písme­nom "S" (z angl. Service) a na oleje pre naftové motory, označené písmenom "C" (z angl. Commercial). Väčšina olejov je po­užiteľná pre oba typy motorov a je potom označená kombináciou oboch písmen, napr. SG/CF-4. Naftové motory osobných automobilov zatiaľ neboli podľa API klasifikované.

API - BENZÍNOVÉ MOTORY

 

 • SA - oleje bez prísad pre motory pracujúce v miernych podmienkach s malým zaťažením (1940-1950)
 • SB - oleje obsahujúce jednoduché prísady proti tvorbe vysokotepelných usadenín, nízko tepelných kalov, proti korózii a opotrebovaniu (1951-1963)
 • SC - oleje s prísadami proti vysokotepelným usadeninám, nízko tepelným kalom, korózii a opotrebovaniu (1964-1967)
 • SD - aditivované oleje s detergentnými a dispergačnými prísadami (1968-1971)
 • SE - oleje pre veľmi namáhané motory vyrobené v rokoch (1971-1979)
 • SF - oleje pre veľmi namáhané motory vyrobené v rokoch (1980-1988)
 • SG - oleje pre motory, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky na minimalizáciu opotrebenia a tvorby kalov (1989-1993)
 • SH - oleje do motorov rovnakého určenia ako oleje výkonnostnej triedy SG, sú však testované so sprísnenými požiadavkami na reprodukovateľnosť motorových skúšok podľa Code of Practice. Táto trieda prakticky zaručuje možnosť maximálneho vy­užívania výmenných intervalov odporučených výrobcami automobilov (1993-1996)
 • SJ - oleje do moderných vysoko náročných benzínových motorov (1996-2001)
 • SL - oleje pre modermé benzínové motory ( 2001-2004)
 • SM - oleje pre najmodernejšie benzínové motory vyrábané po roku 2004


API - NAFTOVÉ MOTORY

 • CA - oleje do nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s malým obsahom síry v miernych prevádzkových podmienkach (1940-1960)
 • CB - oleje do nepreplňovaných naftových motorov spaľujúcich palivo s väčším obsahom síry, sú v nich prísady proti korózii a vy­soko tepelným usadeninám (1949-1964)
 • CC - oleje do mierne preplňovaných naftových motorov pracujúcich pri vysokých otáčkach a veľkom zaťažení, s palivom so širokými kvalitatívnymi parametrami, ktoré vyžadujú veľmi účinnú ochranu proti vysoko tepelným usadeninám a proti ko­rózii ložísk (1964-1970)
 • CD - oleje do preplňovaných naftových motorov spaľujúce motorovú naftu s premenlivým a vysokým obsahom síry
 • CD-II - oleje pre dvojtaktné dieselové motory
 • CE - oleje do preplňovaných a superpreplňovaných naftových motorov pracujúcich v ťažkej prevádzke. Môžu nahrádzať aj ole­je triedy CD (od 1983)
 • CF - oleje do 4-taktných naftových motorov najmä terénnych automobilov spaľujúce motorovú naftu s obsahom síry nad 0,5 %
 • CF-2 - oleje pre dvojtaktné naftové motory vyžadujúce účinnú kontrolu oteru a tvorby usadenín
 • CF-4 - oleje pre rychloběžné naftové motory pracujúce najmä v diaľničnej prevádzke
 • CG-4 - oleje pre rychloběžné naftové motory spaľujúce v diaľničnej prevádzke motorovú naftu s obsahom síry 0,05 % a pri terénnom použití motorovú naftu s obsahom síry 0,5 % (od 1995)
 • CH-4 - oleje pre 4-taktné vysokootáčkové dieselové motory (od 1998)
 • CI-4 - oleje pre vysokorychlostně ťažko pracujúce motory s recirkuláciouvýfukových plynov (EGR) (od 2002), spĺňajúce emis­né limity od roku 2004
 • CJ-4 - oleje pre štvortaktné naftové motory spaľujúce palivo s obsahom síry max. 0,5 % spĺňajúce emisné limity 2007 pri použití filtra pevných častíc. (PDF)
 • Okrem uvedených špecifikácií sú výrobcovia, ktorí požadujú prevedenie vlastných skúšok.

 

Klasifikácia ILSAC (International Lubricant Standartisation Advisory Committee - Medzinárodný poradný výbor pre štandardizáciu mazív)

 • ILSAC GF-1 - bola vytvorená v roku 1990 a aktualizovaná v roku 1992. Je porovnateľná s API SH s požiadavkou na 2,7% úspory paliva.
 • ILSAC GF-2 - nahradila GF-1 v roku 1996. Ako GF-1 a naviac musí vyhovovať nárokom na zvýšenú úsporu paliva (VI-A), nižší obsah fosforu v oleji (max. 0,1%), nižšia odparivosť (u 0W a 5W). Dodatočne sa testuje penivosť, tvorba usadenín a čerpateľnosť. Štandardy GF-2 vyžadujú tieto viskozitné triedy olejov: 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 a 10W-50.
 • ILSAC GF-3 - olej musí spĺňať aj API SL a ES-II. GF-3 štandard má prísnejšie parametre týkajúce sa dlhodobých účinkov oleja na systémy emisií motorových vozidiel, zlepšenie spotreby paliva, zníženie odpariteľnosti a viskozitnej stability. Norma tiež vyžaduje menšie degradáciu aditív a zníženie spotreby oleja za dobu jeho životnosti.
 • ILSAC GF-4 - oleje tejto triedy sú podobné klasifikácií API SM, ale norma vyžaduje ďalšie sekvencie VIB (test spotreby paliva) podľa (ASTM D6837).
 • ILSAC GF-5 - norma zavedená v októbri 2010 pre rok 2011 a starších vozidiel. Jej cieľom je zabezpečiť lepšiu ochranu proti vysokoteplotným usadeninám na piestoch a v turbodúchadlách. Oleje tejto triedy musia zabezpečiť nízku tvorbu kalov, znížiť spotrebu paliva, vylepšiť systém tvorby emisií, kompatibilitu s tesniacimi materiálmi, kompatibilitu a ochranu motorov na etanol s obsahom paliva do E85.

 

Klasifikácia výrobcov vozidiel a motorov ( VW, MB, Ford, GM atď..)


 VW VOLKSWAGEN

 • VW 500 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové a nepreplňované naftové motory.
 • VW 501 01 - konvenčné viacrozsahové motorové oleje bez ľahkobežného charakteru pre benzínové a nepreplňované nafto­vé motory
 • VW 502 00 - ľahkobežné oleje pre benzínové motory pri sťažených podmienkach použitia
 • VW 503 00 - nová norma pre benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi výmeny oleja (WIV: 30.000 km, 2 roky). Prekračuje požiadavky 502 00, (HTHS > 2,9 mPa.s)
 • VW 503 01 - norma pre preplňované benzínové motory osobných vozidiel s predĺženými intervalmi údržby, napr. AUDI S3, TT (HTHS > 3,5 mPa.s)
 • VW 504 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre benzínové motory.
 • VW 505 00 - celoročný motorový olej pre preplňované i nepreplňované naftové motory
 • VW 505 01 - celoročný motorový olej špeciálne pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska)
 • VW 506 00 - norma pre naftové motory s predĺženým intervalom údržby (WIV: 50.000 km, 2 roky, HTHS > 2,9 mPa.s)
 • VW 506 01 - nová norma pre naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska) s predĺženým termínom údržby (WIV).
 • VW 507 00 - nová norma VW pre vozidlá so systémom Longlife-Service i bez neho. Pre naftové motory s filtráciou častíc.


MB MERCEDES-BENZ

 • MB 228.1 - viacrozsahové oleje pre preplňované naftové motory, intervaly výmeny oleja až do 30.000 km
 • MB 228.3 - motorové oleje SHPD pre vysoko preplňované naftové motory, predĺžené výmeny oleja až do 45.000 km
 • MB 228.5 - motorové oleje UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) pre vysoko preplňované naftové motory, predĺžené inter­valy výmeny oleja v ľahkých triedach až do 45.000 km. V ťažkých triedach je možná výmena oleja až do 160.000 km (servisný ukazovateľ).
 • MB 228.51 - motorové oleje UHPD zhodné s MB 228.5 so zvláštnymi požiadavkami na filtráciu častíc pre EURO IV
 • MB 229.1 - motorové oleje pre benzínové a naftové motory osobných vozidiel. Má vyššie požiadavky v porovnaní s ACEA A2-96/A3-96 a B2-96/B3-96.
 • MB 229.3 - motorové oleje pre osobné s predĺženými intervalmi výmeny oleja (30.000 km).
 • MB 229.31 - výkonovo odpovedá 229.3. Pre naftové motory s filtráciou častíc vo výfuku.
 • MB 229.5 - motorové oleje pre osobné automobily s predĺženým intervalom výmeny oleja (20.000 km) , znížené emisie škod­livín.
 • MB 229.51 - motorové oleje pre osobné vozidlá s benzínovými a naftovými motormi s filtráciou častíc vo výfuku. Predĺžený interval výme­ny oleja (20.000 km).


BMW

 • BMW Specialöl - motorové oleje pre benzínové motory do r. 1998 alebo pre naftové motory
 • BMW Longlife-98 - motorové oleje pre špeciálne benzínové motory od r. 1998
 • BMW Longlife-01 - motorové oleje pre špeciálne benzínové motory od 09/01
 • BMW Longlife-01FE - motorové oleje pre určité benzínové motory od r. v. 2001
 • BMW Longlife-04 - motorové oleje pre určité motory od r. v. 2004


GM General Motors

 

 • GM-LL-A-025 - motorové oleje pre benzínové motory osobných automobilov, úspora paliva
 • GM-LL-B-025 - motorové oleje pre naftové motory osobných automobilov, úspora paliva
 • GM DEXOS 1, DEXOS 2   - celosvetovo platná norma od roku 2009 pre oleje používané v servisoch, nahrádza predchádzajúce špecifikácie GM-LL-A-25 a GM-LL-B-25


RENAULT

 • RN0700 - oleje pre benzínové motory
 • RN0710 - oleje pre naftové motory bez filtra pevných častíc
 • RN0720 - oleje pre naftové motory s filtrom pevných častíc


FORD

 • Ford WSS M2C912-A1 - oleje pre benzínové a naftové motory s výnimkou 1,9 TDI (Ford Galaxy) a 1,4 TDCI (Ford Fiesta)
 • Ford WSS M2C913-A - motorový olej pre benzínové a dieselové motory do dátumu výroby 03/2002, SAE 5W-30. Táto špecifikácia spĺňa ILSAC GF-2, ACEA A1-98 a B1-98 a ďalšie požiadavky na Ford.
 • Ford WSS M2C913-B - špecifikácia vydaná pre Európu ako prvonáplňových olejov používaných na mazanie benzínových motorov a naftových motorov. HTHS 2,9-3,5 mPa.s, SAE 5W-30. Olej musí spĺňať všetky požiadavky ILSAC GF-2 a GF-3 špecifikácií, ACEA A1 a B1-98-98 špecifikácií a ďalších požiadaviek Ford.
 • Ford WSS M2C917-A - oleje pre 1,9 TDI naftové motory (FordGalaxy) zodpovedá taktiež norme VW 505.01
 • Ford WSS M2C934-A - oleje so zníženou HTHS a Low SAPS viskozitnej triedy SAE 5W-40, pre vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (DPF). Zodpovedá ACEA A5/B5 a ACEA C1 špecifikácií.
 • Ford WSS M2C934-B - je najnovší motorový olej Low SAPS (znížený obsah sulfátového popola, fosforu a síry), spĺňa ACEA A1/B1, ACEA A5/B5, ACEA C1 špecifikácie. Viskozitná trieda SAE 5W-30, HTHS = 2,9 mPa.s. Vhodný pre motory s (DPF)
 • Ford WSS M2C937-A - olej  HTHS s vysokou stabilitou viskozity stredný obsah SAPS, vhodný pre (DPF) a všetky typy palív. Zodpovedá API SM / CF, ILSAC GF-4, ACEA A3-04/B4-04/C3-04. Motorový olej pre nový Focus RS viskozitnej triedy SAE 0W-40.
 • Ford WSS-M2C920-A - Motorový olej pre benzínové a dieselové motory, viskozitnej triedy SAE 0W-30, zodpovedá ACEA A5/B5, ILSAC GF-2
 • Ford WSS-M2C921-A - olej pre dieselové motory, viskozitnej triedy SAE 10W-30, zodpovedá API CH-4 a ACEA E5
 • Ford WSS-M2C925-A - olej iba pre benzínové motory, viskozitnej triedy SAE 5W-20, zodpovedá ACEA A1/B1, ILSAC GF-3
 • Ford WSS M2C913-C - plne spätne kompatibilný Low SAPS (znížený obsah sulfátového popola, fosforu a síry) olej pre benzínové a dieselové motory. Odporúčaný pre všetky aplikácie, ktoré v súčasnej dobe vyžadujú špecifikácia Ford M2C913-A a Ford M2C913-B.  Zodpovedá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytujúci ďalšie výhody, ako je znížená spotreba pohonných hmôt, zlepšená ekológia prevádzky a vysoká odolnosť voči bionaftovým palivám.


KLASIFIKÁCIA OLEJOV PRE BENZÍNOVÉ DVOJTAKTNÉ MOTORY

Motorové oleje pre dvojtaktné motory motocyklov, mopedov, skútrov, kosačiek a motorových píl sa klasifikujú najčastejšie pod­ľa

 

API (USA)  

 • API TA - oleje pre mopedy a iné malé motory
 • API TB - oleje pre skútre a iné vysokozaťažiteľné motory - 50 až 200 ccm
 • API TC - oleje pre vysokozaťažiteľné, vysokoobrátkové motory

 

JASO (Japonsko)

 • JASO FA - oleje pre mopedy a iné malé motory
 • JASO FB - oleje pre skútre a iné vysokozaťažiteľné motory - 50 až 200 ccm JASO FC - oleje pre vysokozaťažiteľné, vysokoobrátkové motory
 • JASO FC - oleje pre rôzne vysokovýkonné motory motocyklov
 • JASO FD - ako JASO FC plus vylepšené vlastnosti proti tvorbe usadenín, vytvárania karbónu, znížená dymivosť a detergencia.
 

Ďalšie informácie ohľadom klasifikácií motorových a prevodových olejov nájdete napríklad TU.