Hasiace prístroje

e-shop:

Hasiaci Prístroj SPRAY 400ml

Hasiaci Prístroj 1kg

Hasiaci Prístroj 2kg

Hasiaci Prístroj 6kg

________________________________________________________________________________________________________________

Hasiací prístroj je podľa vyhlášky č.464/2009 povinná súčasť výbavy motorových vozidiel kategórie M2 a M3

 • Hasiaci prístroj o hmotnosti náplne najmenej 6 kg pre vozidlá kategórie M2 a M3 s počtom miest do 22 na sedenie
 • Hasiaci prístroj o hmotnosti náplne najmenej 12 kg pre vozidlá kategórie M2 a M3 s počtom miest nad 22 na sedenie

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Hasiaci prístroj práškový

 

Práškové hasiace prístroje majú náplň z veľmi jemného prášku s veľkosťou jedného zrnka 3 – 5 mikrónov. Ich zloženie je na báze kyslého uhličitanu sodného a rôznych prímesí, alebo fosforečnanu amónneho. Preto treba dávať pozor na škody spôsobené samotným práškom, ktorého odstraňovanie napr. z elektroniky je veľmi ťažké a z potravín prakticky nemožné.Prášok je elektricky nevodivý, možno ním teda hasiť aj zariadenia pod napätím (do 1000V). Náplň máva hmotnosť od 0,5 – 10 kg. Na rozvírenie prášku v nádržke prístroja sa používajú inertné plyny.Práškové hasiace prístroje sa používajú v múzeách, archívoch, galériách, kde sú uložené materiály vysokej historickej a finančnej hodnoty.Využívajú sa hlavne v obytných a skladových budovách, v stavebníctve, v chemických prevádzach, v poľnohospodárstve, strojných dielňach, garážach, automobiloch, školách. Sú vhodné na použitie všade tam, kde je potrebný malý a skladný univerzálny hasiaci prístroj, umožňujúci rýchlu a efektívnu likvidáciu prípadného požiaru.Dobre sa ními hasia autá, elektrické zariadenia, tekuté horľaviny, a podobne. Nie sú vhodné na hasenie voľne uloženého papiera, pilín, hoblín, prachu, múky, výpočtovej techniky a iných sypkých materiálov.


Práškový hasiaci prístroj je vhodný na hasenie:

 • prakticky všetkých pevných materiálov
 • kvapalných látok (riedidlá, pohonné hmoty, oleje)
 • horiacich plynov (propán-bután), pričom nehrozí úraz elektrickým prúdom pri hasení horiacich obytných domov, v ktorých nebola odpojená elektrina. Prístroj je veľmi účinný, neohrozuje obsluhu a pri hasení nevznikajú žiadne jedovaté splodiny
 • horľavých kvapalín - prášok pôsobí na samotný plameň, ktorý rýchlo likviduje
 • horľavých plynov – tak ako u kvapalín je plameň takmer okamžite zlikvidovaný
 • elektrických zariadení pod napätím do 110 kV aj pre plasty horiace plameňom

Práškový hasiaci prístroj je nevhodný na:

 • hasenie pevných horľavých látok typu drevo, uhlie, textil – plameň síce rýchlo zlikviduje, no látka ďalej tlie a môže znovu začať horieť. 
 • hasenie horľavých kovov – môžu vznikať nebezpečné plyny
 • hasenie jemnej mechaniky a elektroniky

Práškový hasiaci prístroj NESMIE byť použitý na:

 • hasenie ľahkých horľavých a alkalických kovov
 • hasenie voľne uložených kusovitých, vláknitých a podobných materiálov – kvôli nebezpečenstvu požiaru a prípadného výbuchu

Ceritfikovaný padľa EN3-7
Teplotný rozsah: -30°C až +60°C
Rating: 5A/34B/C

Požiarna skupina:
A- horľavé pevné látky (tvoriace plamene a žiar)
B- horľavé tekuté látky (tvoriace plamene)
C- horľavé, plynné látky (tvoriace plamene)

Pre požiarnu tr. A, B a C